•  
   
     
                
   Maintenance and Operations
   
  Matt DeVeau
    
            
                                               Matt DeVeau                                                            
      Director of Maintenance & Operations
   
  Office: 281-245-2638
  Cell: 281-245-5434
               Fax: 281-331-1395              
    
                                                      2200 Stapp Maxwell Drive                                                  
                                                                                    Alvin, TX 77511                                                                                    
   
                                                               
   
   
  Laura McCool                                             Linda Thom
   
                                               Laura McCool                                                                Linda Thom
                                                    Administrative Assistant to                                                                 Service Coordinator
                                             Director of Maintenance & Operations                                                     Office: 281-245-2522
   
                                                      Office: 281-245-2929                                                                        lthom@alvinisd.net                    
                                                      lmccool@alvinisd.net