• Mrs. Fischer’s Class Schedule

   

  7:45-8:00am               Welcome/Acnnoucements

  8:00-9:45am               Math (Fischer Homeroom)

  9:45-10:25am             Intervention

  10:25-11:10am           Science (Fischer Homeroom)

  11:10am                    Switch

  11:10am-12:00pm      Math (Kieu Homeroom)

  12:00-12:45pm           Lunch/Recess

  12:45-1:30pm            Continue Math (Kieu Homeroom)

  1:30-2:20pm              Specials

  2:20-2:35pm              Finish Math (Kieu Homeroom)

  2:35-3:20pm              Science (Kieu Homeroom)

   

  3:20pm                       Dismissal

   

   **Schedule Subject to Change**